• Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

Inhaalslag Stroomlijn

Programma Stroomlijn in Limburg

Begroeiing langs de Maas kan op sommige plekken een negatief effect hebben op de maatregelen die zijn en worden genomen voor de waterveiligheid. In de terreinen van Stichting het Limburgs Landschap wordt in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht hoe de begroeiing het beste kan worden aangepakt. Daarom staat het rivierlandschap een opknapbeurt te wachten.
Het project Stroomlijn brengt momenteel in kaart waar de vegetatie moet worden aangepast en zorgt er voor dat de vegetatie in de uiterwaarden onderhouden en waar nodig verwijderd wordt. 
 

Waarom

Door steeds grotere weersextremen worden de hoogwaterstanden in de Nederlandse rivieren steeds groter. Onze rivieren moeten al dit water wel veilig kunnen afvoeren naar de zee. Daarom werken we in Nederland doorlopend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied. Dit gebeurt door diverse projecten zoals dijkverzwaringen of het graven van geulen in uiterwaarden, maar ook door goed beheer en onderhoud van de uiterwaarden. 
Dit geldt ook voor de natuur in de uiterwaarden. Op het moment dat uiterwaarden vol staan met planten, kan dit leiden tot onveilige situaties. Veel vegetatie kan namelijk de doorstroming van het water belemmeren. Het effect is net als een file op de snelweg – de snelheid van de rivier neemt af, en door ‘opstuwing’ van het water stijgt de waterstand. Dit kan zorgen voor een onveilige situatie langs de rivier en dat moeten we voorkomen.
 

Wat gaan we eraan doen?

Natuurlijk kunnen we niet zomaar alle planten en bomen verwijderen uit het rivierengebied. De Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor bijvoorbeeld biodiversiteit en recreatie. Daarom is Rijkswaterstaat met Het Limburgs Landschap, eigenaar van een deel van de Limburgs Maasuiterwaarden in overleg waar en hoe het project stroomlijn in zijn werk gaat. 
Samen wordt gekeken wat de beste oplossing is voor een veilige situatie, waarbij alle natuurbelangen worden meegenomen. Dit gebeurt in het project Vegetatiebeheer Grote Rivieren, waarin gewerkt wordt in een aanpak voor vegetatieonderhoud en beheer in het hele Nederlandse rivierengebied.
 

Programma Stroomlijn

Teveel struiken en bomen in de uiterwaarden kunnen de doorstroming van rivierwater naar zee belemmeren. Dit vormt een bedreiging voor de mensen die langs de rivieren wonen, werken en recreëren. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met partners diverse maatregelen. Eén daarvan is het zorgvuldig beheer van begroeiing in de uiterwaarden. 
Bekijk de video van stroomlijn (scollen naar onderzijde pagina).
 
In de onderstaande mappen is per natuurgebied van Het Limburgs Landschap aangeven wat en wanneer er in de komende periode gaat gebeuren. 
 
 

Eijsder Beemden en Pietersplas

 
Om de doorstroming van hoogwater in de Maas te bevorderen, wil Rijkswaterstaat in samenwerking met Stichting het Limburgs Landschap de begroeiing van de uiterwaarden in de Eijsder Beemden en Pieterplas aanpakken. Overtollige begroeiing in stroombanen van de rivier, belemmert namelijk de afvoer tijdens hoogwater. In zowel de Eijsder Beemden als ook in de Pieterplas worden vooral struiken en kleine bosjes, die liggen in dit stroomgebied van de Maas, verwijderd. Door de ingreep ontstaan op deze plekken open en laag grasland, dat door de aanwezige Konik paarden en Gallowayrunderen, kort gehouden zal worden. In het bij hoog water directe stroomgebied van de Maas, worden daarnaast ook enkele solitaire bomen gerooid. Tot slot zal hiervoor ook een deel van de meidoornhaag bij de Eijsder Beemden worden verwijderd. Het gaat in de Eijsder Beemden om circa 1 hectare en bij de Pietersplas om 1,5 hectare.
 
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de bijzondere planten en dieren van het gebied. 
Het is de bedoeling dat de plaatsen, waar struiken en bosopslag verwijderd worden, in de toekomst met natuurbeheer verder ontwikkeld worden naar typische rivierstroomdalgrasland of bloemrijke ruigte met bijzondere soorten als kruisbladwalstro, beemdkroon, goudhaver, kattendoorn en kleine pimpernel.  
 

Planning

Najaar 2013: start uitvoering Stroomlijnmaatregelen in Eijsder Beemden en Pietersplas
 

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt in dit project samen met Stichting het Limburgs Landschap, beheerder van het terrein. De maatregelen maken onderdeel uit van het programma Stroomlijn van Programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat.
 
EB Stroomlijn
 
PP Stroomlijn

Er op uit