Bosserheide

Bosserheide

In het Nationaal Park de Maasduinen, ten oosten van Well, ligt aan beide zijden van de Wezerweg de Bosserheide [114 ha]. Het gebied bestaat uit droog naaldbos, hakhout, heide en stuifzand. Door het reservaat stroomt de Molenbeek in de richting van de Maas.

 

Wandelfolder Bosserheide

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Buslijn 83 [Venlo-Nijmegen] komt langs Well [halte café Vink; 200 m], waar deBosserheide direct tegenaan ligt. Het gebied is voor wandelaars vrij Toegankelijk op wegen en paden. Honden mogen aangelijnd mee. Er ligt een groene [3 km] en een witte [2,5 km] wandelroute. In de omgeving is een knooppuntensysteem voor wandelroutes. Het gebied vormt een landschappelijke eenheid met andere gebieden binnen het Nationaal Park de Maasduinen [Bergerheide, gemeentebossen Bergen, Rode Hoek, de Hamert]. Het totaal leent zich uitstekend voor wandelingen door het gevarieerde heide- en boslandschap.

Geschiedenis

Tot het begin van de 20e eeuw behoorde de Bosserheide bij de terreinen van kasteel Well. Na in het bezit geweest te zijn van twee Limburgse families, werd het gebied vanaf 1970 stukje bij beetje door Het Limburgs Landschap gekocht. De Stichting kreeg een gebied in handen dat deels begroeid was met zogenaamd 'renteloosvoorschotbos' van grove den. De Rijksoverheid had bosbouw gestimuleerd door het uitlenen van geld zonder rente ten behoeve van bosaanplant. Het hout werd in de mijnbouw gebruikt. Nu nog bestaat een groot deel van het gebied uit naaldhoutsoorten als grove den en plaatselijk lariks. Aan de noordzijde grenst de Bosserheide aan de gigantische zandafgraving Reinderslooi [eigendom gemeente Bergen]. Afgraving is nu voltooid. Er is een plan uitgevoerd voor een zo natuurvriendelijk mogelijke inrichting van de oevers.

Beschrijving

De Bosserheide is karakteristiek voor het Maasduinenlandschap. Naaldbossen met een van nature soortenarme ondergroei omsluiten heideveldjes en stuifzand. Op het stuifzand zijn meer dan twintig soorten korstmossen gevonden. Andere planten die hier thuishoren zijn zandzegge, heidespurrie en buntgras. Als het stuifzand beter is vastgelegd doet struikheide zijn intrede. Bij de heipollen kunnen soms wegduikende levendbarende hagedissen worden gezien. Kenmerkende vogels die er voorkomen zijn havik, boomleeuwerik en andere soorten die afwisseling van bos en hei prefereren. Aan de zuidzijde van de Wezerweg groeien diverse verwilderde fruitbomen die een duidelijke band met het verleden hebben. In de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers op de Bosserheide een werkkamp aan ondank tegenwerking van de toenmalige eigenaar. Eind jaren '50 van de vorige eeuw zijn in de gebouwen tijdelijk Ambonezen opgevangen. Aan de bewoningsgeschiedenis herinneren nu alleen nog diverse struiken die ooit als tuinplanten in de omgeving zijn neergezet. De Bosserheide op zich is niet bijzonder soortenrijk. Van groot belang is echter vooral de relatie van het gebied met andere delen van het Nationaal Park de Maasduinen. Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn vaak zeer soortenrijk en vormen een leefgebied voor kritische soorten die de ruimte nodig hebben.

Beleid en beheer in de periode 1985-2011

actie tegen verdere uitbreiding ontzanding Reinderslooi | afbouw op termijn van intensieve veeteelt in de rand van het gebied [sanering lokale emissiebronnen] | houtige opslag van stuifzand verwijderd | dichtgegroeide terreindelen afgeplagd | Amerikaanse vogelkers teruggedrongen ter bevoordeling inheemse loofhoutsoorten | fietspad aangelegd langs de Wezerweg, inclusief rastervoorzieningen voor kleine marterachtigen ecologische verbindingszone gerealiseerd van Reinderslooi naar de zuidzijde van de Wezerweg | kleinschalig stuifzandherstelproject plaatsing informatiepaneel barakkenkamp | bouw bezoekerscentrum Nationaal Park de Maasduinen.

Beheervoornemens vanaf 2011

stuifzand open houden vervolg omvorming van naald- naar loofbos | begrazen van ecologische verbindingszone met door herder begeleide schaapskudde.