Gennepse Heide

Gennepse Heide

In de directe omgeving van Gennep bevinden zich het noordelijkste eigendom en beheergebied van Stichting het Limburgs Landschap. Ten zuiden van Gennep, direct naast de N271 ligt een oppervlakte bos, dat sinds 2010 eigendom is van de Stichting; ten oosten van deze plaats heeft de Stichting Dichterbij zeer recent gronden in erfpacht gegeven. Het gaat in totaal om 20 ha bos met daarin enkele bloemrijke graslandpercelen, heiderestanten en een zeer fraai ven, de Zeven Morgensiep.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Langs de weg Hezeland bevindt zich de ingang van het westelijk deelgebied op de Gennepse Hei, dat via enkele wandelpaden ontsloten is. Het oostelijk deelgebied is vooralsnog gesloten voor publiek, maar zal in de nabij toekomst, nadat herontwikkeling van de gebouwen op het terrein heeft plaatsgevonden, naar verwachting voor wandelaars worden opengesteld. Buslijn 83 [halte Stiemensweg] komt langs het gebied. Door het natuurgebied loopt het zogenaamde Duits Lijntje. Vanaf 1878 was dat de verbinding van London via Berlijn naar St. Petersburg. Daarvan maakten honderdduizenden mensen per jaar gebruik van, waaronder ook veel hoogwaardigheidsbekleders als Russische tsaren en diplomaten. Door de Eerste Wereldoorlog verdween deze functie en de spoorlijn raakte steeds meer in verval. Nu is alleen het tracé nog herkenbaar en loopt er een toeristisch fietspad overheen.

Beschrijving

Het westelijk deel van de terreinen van de Stichting op de Gennepse Hei bestaat voor het grootste deel uit zomereikenbos. In de nazomer valt hier door de rijkdom aan feloranje bessen de struiklaag van lijsterbessen op, die in de herfstperiode grote aantallen zangvogels aantrekt. De vruchten van de lijsterbes zijn bijzonder rijk aan voedingsstoffen, en vormen daardoor een essentiële voedingsbron voor vogels, zeker als zij in de herfst de energieverslindende trektocht naar Zuid-Europa of zelfs Afrika gaan maken. In het voorjaar is juist de kruidlaag interessant. In dit loofbos bevindt zich namelijk een van de grootste groeiplaatsen van dalkruid van Limburg. Deze lelieachtige plant staat in grote aantallen langs het wandelpad. Hij wordt er plaatselijk vergezeld door het lelietje-van-dalen, een tweede soort uit de leliefamilie en eveneens een echte voorjaarsbode. Midden in het gebied bevindt zich een bloemrijk grasland, met veel knoopkruid, grasklokje en jacobskruiskruid. Zo’n bloemenrijkdom trekt natuurlijk vlinders aan, zoals het oranje zandoogje, een soort die vooral in Noord- en Midden-Limburg voorkomt, en in het zuiden van de provincie veel zeldzamer is. Sprinkhanen zijn hier eveneens opvallend aanwezig. Enkele soortnamen geven aan hoe hun getjirp ongeveer klinkt: krasser, ratelaar en snortikker. Het oostelijk gelegen terreindeel bestaat eveneens voor een aanzienlijk deel uit zomereikenbos. Dit bos is echter groter en gevarieerder. Op de enkele meters hoge voedselarme zandbulten, die duidelijk maken dat deze omgeving nog tot de Maasduinen behoort, staan soms grove dennen. Soorten die meer kenmerkend zijn voor voedselrijke bodems, zoals de zoete kers, groeien echter ook in het gebied. De struiklaag van dit gebiedsdeel is eveneens gevarieerder, met soorten als vlier, sporkenhout, Amerikaanse vogelkers, maar natuurlijk ook lijsterbes. In de noordoosthoek van het terrein ligt de Zeven Morgensiep. Tot enkele jaren geleden was dit ven geheel ingesloten door bos. De Stichting Dichterbij en de Bosgroep Zuid hebben het ven echter weer goed zichtbaar gemaakt in het landschap. Een groot deel van de bomen direct rond het ven is gekapt, en de westoever van de plas is geplagd. Waardevolle vegetaties met onder andere veel wateraardbei en blauwe zegge zijn gehandhaafd. De oostoever is nu grotendeels begroeid met pijpenstrootje, waarin grote aantallen libellen zich bij slechter weer kunnen verschuilen. Zeldzamere soorten als tengere pantserjuffer en koraaljuffer maken in elk geval gebruik van deze mogelijkheid. Op het ven broeden vogels als dodaars en kuifeend. In de directe omgeving van het ven liggen droge structuurrijke struikheidevegetaties. Markant is de rode beuk die er op een hoger duin is geplant.

Beleid en beheer in de periode 2010–2011

Plaatsing toegangsborden.

Beheervoornemens vanaf 2011

Onderhoud recreatieve infrastructuur | Beheer Zeven Morgensiep zodat oevers niet verbossen | Beheer heideterreinen, zodat ook hier verbossing wordt voorkomen.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.