Gerendal

Gerendal

Ten zuidwesten van Schin op Geul liggen op de oostelijke helling van het Gerendal twee kleine terreinen van Het Limburgs Landschap. Ze zijn samen nog geen hectare groot en ingeklemd tussen eigendommen van Staatsbosbeheer. Beide percelen bestaan uit goed ontwikkeld kalkgrasland met struweel en bos langs de bovenrand van de helling.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Vanaf NS-station Schin op Geul is het Gerendal na een wandeling van minder dan 2 km bereikt, buslijn 49 [Gulpen-Valkenburg] stopt in de omgeving De kalkgraslanden zijn vanwege hun zeldzaamheid en kwetsbaarheid niet toegankelijk. Ze zijn echter te overzien vanaf het pad dat door het Gerendal loopt. Nabij de werkschuur van Staatsbosbeheer is een orchideeëntuin aangelegd die een goed beeld geeft van de zeldzame flora die ook in het wild in de omgeving voorkomt. De tuin is geopend in de maanden mei en juni, de bloeitijd van de orchideeën, dagelijks van 10 tot 17 uur.

Geschiedenis

Het Gerendal is het langste droogdal dat aan de noordzijde van het plateau van Margraten in de richting van de Geul loopt. In de volksmond heet het ook wel Moordgerendal, naar een veldslag die in 53 voor Christus in dit smalle dal zou hebben plaatsgevonden. De Eburonen, de autochtone bevolking in die periode, brachten er de Romeinen een gevoelige slag toe. Tegenwoordig zijn deskundigen het er niet over eens of deze slag werkelijk in het Gerendal heeft plaatsgehad. In 1950 kocht Het Limburgs Landschap twee percelen grasland in het Gerendal. Ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben gronden in het dal en de nabije omgeving. Spreiding van bezit was volgens de heer W.H. Diemont, in die tijd houtvester van Staatsbosbeheer en natuurbeschermer in hart en nieren, de beste garantie voor behoud van de gevoelige natuurgebieden in de regio.

Beschrijving

De terreinen in het Gerendal bestaan uit kalkgrasland met een smalle strook struiken en bos. Het kalkgrasland is zeer plantenrijk. Er komen minstens vijf soorten orchideeën voor, waaronder soldaatje, vliegenorchis en grote muggenorchis. Tevens is het een van de grootste groeiplaatsen van de uiterst zeldzame Duitse gentiaan. De struweelzone is rijk aan struiken zoals liguster, rode kornoelje, hazelaar en gewone kardinaalsmuts. In de schaduw van struiken en onder het hellingbos komt de zeldzame kalkminnende vingerzegge tot bloei.

Beheer

De terreinen van Het Limburgs Landschap worden als één geheel beheerd met de natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Jaarlijks worden de kalkgraslanden gemaaid en intensief met Mergellandschapen begraasd, zodat struweeluitbreiding geen kans krijgt en vergrassing wordt tegen gegaan. De bosrand is enkele jaren geleden deels gekapt om onder andere de vliegenorchis meer geschikte groeiplaatsen te bieden. De planten- en insectenrijkdom van het reservaat geeft aan dat het huidige beheer voldoet en kan worden gecontinueerd.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.