Heukelomse Beek | Heloërbroek

Heukelomse Beek | Heloërbroek

Langs de Heukelomse Beek en Netelenweidelossing beheert de Stichting 93 ha grond, voornamelijk bestaande uit grasland afgewisseld met perceeltjes bos.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Terreinen langs de Heukelomse Beek zijn uitstekend te bekijken vanaf de onverharde wegen en wandelpaden die zijn opgenomen in het knooppuntensysteem van wandelroutes. Buslijn 83 [Venlo-Nijmegen] komt langs het gebied.

 

Beschrijving

Het Heukelomse beekdal is een laaggelegen gebied in het winterbed van de Maas. De Heukelomse beek stroomt door het gebied en uit de oostelijk gelegen Maasduinen komt kwelwater van goede kwaliteit toegestroomd. Dotterbloemen, karakteristiek voor zulke kwelsituaties, bloeien langs de slootkanten in het gebied. Andere vochtminnende plantensoorten zoals echte koekoeksbloem en pinksterbloem zijn opvallend aanwezig. In wegbermen komt plaatselijk de grote pimpernel voor. Verder bestaat het gebied uit een afwisseling van grasland en vochtige en droge bossen. Er komen goed ontwikkelde elzenbroekbossen en wilgenstruwelen voor. Zowel Staatsbosbeheer als Het Limburgs Landschap bezitten hier stukken reservaat. Aan de zuidrand van het gebied ligt een hoger stuifduin. Hier bezit de Stichting een afwisselend bos- en graslandgebied. Oude stuifduinen kenmerken zich door de grote variatie in begroeiing. Naast grove den en eik wisselen heide en [korst]mossen elkaar af. Zelfs de zeldzame jeneverbes komt hier nog voor. Zowel de havik als de buizerd broeden er. Het vroegere landschapsgebruik is goed herkenbaar door de houtwallen die als scheiding tussen de graslanden liggen. In deze houtwallen broeden soorten als boompieper en geelgors. Dat het gebied geheel anders is dan het laaggelegen beekdal blijkt uit een klein stukje stuifzand met een karakteristieke korstmossenvegetatie.

Beheer in de periode 1985-2011

maaien van de graslanden en nabeweiding met runderen.

Beheervoornemens vanaf 2011

samen met waterschap, gemeente en Dienst Landelijk Gebied herinrichten van het beekdal, onder andere plaatselijk vernatten van graslanden | hooilandbeheer voortzetten, deels in combinatie met beweiding | behoud van kenmerkende vegetatie op stuifduinen door exoten te verwijderen en heide vrij te stellen | ontwikkelen soortenrijke natte graslanden | herstel meidoornhagen, steilranden en houtwallen | bosrandenbeheer.

Meer info en folders

Bij de herontwikkeling van het Heukelomse beekdal zijn de volgende nieuwsbrieven verschenen:

Nieuwsbrief Maaspark Well, april 2015: pagina 4

Nieuwsbrief herinrichting Heukelomse beek, juni 2015

In juli 2016 werd de herinrichting van de Heukelomsebeek afgerond: bekijk het project.