Isabelle Greend | Oolder Greend

Isabelle Greend | Oolder Greend

Ten zuidwesten van het dorp Ool ligt de door grindwinning ontstane Oolderplas. Samen met de Oolder Greend en de Isabelle Greend is de oppervlakte eigendom hier 263 ha. Op de landtongen grazen koniks en galloways en daardoor ontstaat een structuurrijke vegetatie.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

De Oolder Greend is vanuit Herten bereikbaar met stadsbus 19 vanuit Roermond [halte Oolderweg; 2100 m tot parkeerplaats Ooldergreend] en de Isabelle Greend nabij Merum met buslijn 19 [halte Merum, Hoofdstraat; 800 m tot Isabelle Greend]. Beide gebieden zijn vrij toegankelijk voor voetgangers. Honden zijn vanwege het begrazingsbeheer niet toegestaan. Rustige waterrecreatie [zeilen, surfen, rustig met een motorboot varen] is op de Oolderplas toegestaan, waarbij aanlegsteigers beschikbaar zijn voor tijdelijk verblijf. Het water is, mede vanwege de blauwalg, niet geschikt als zwemwater. Op een in het terrein aangegeven gedeelte van de Oolder Greend is naaktrecreatie toegestaan.

Beschrijving

De immense waterpartij is het eerste dat opvalt aan de Oolderplas. Hij is tot 32 m diep en er komt nauwelijks plantengroei in voor. De grote natuurwaarde wordt bereikt door de grote aantallen watervogels die er overwinteren. Deze vogels zoeken 's nachts voedsel en slapen overdag. Soms wordt het gebied bezocht door zeevogels. IJsduikers, roodkeelduikers en soms grote aantallen aalscholvers worden sterk aangetrokken door de grote watermassa en hun komst geeft aan dat er voldoende vis in het water zit. De watervogels verblijven veelal van november tot maart in ons land. In de zomermaanden vindt op de Oolderplas veel waterrecreatie plaats. Omdat recreatieperiode en overwinteringsperiode elkaar niet overlappen, gaan recreatie en natuur op de Oolderplas uitstekend samen. De Oolder Greend en de Isabelle Greend bestaan vooral uit allerlei typen grasland met verspreide bosjes en waterpartijen. Op de Oolder Greend grazen van april tot in de winter galloways. Omdat er geen veilige hoogwatervluchtplaats voor de dieren is, worden ze voor een deel van de winter naar hogere gronden [meestal Landgoed Exaten] gebracht. Op de Isabelle Greend lopen het gehele jaar galloways en koniks. Op de Oolder Greend bevindt zich een vrij ondiepe plas die in open verbinding met de Maas staat. De plas heeft slikkige oevers waarop steltlopers naar voedsel kunnen zoeken. De vlakke oevers zijn een ideale rustplaats voor eenden, ganzen en aalscholvers, die hier met de poten uit het water en meestal beschut voor de wind kunnen uitrusten. De vegetatie op de Oolder Greend is door het vroegere recreatieve en agrarische gebruik sterk beïnvloed. Na enkele jaren natuurlijke begrazing is de plantenrijkdom echter wel aan het toenemen. De vegetatiestructuur is ook veranderd. Ruigere delen wisselen af met kort gegraasde vlaktes. Hoe de plantengroei er na jaren goed beheer uit kan zien, is zichtbaar in de Isabelle Greend. Op de dijk komen hier stroomdalvegetaties voor met agrimonie, knoopkruid, margrieten en allerlei andere bloemen. In de lager gelegen graslanden domineert glanshaver. De vegetatie is ruig en soortenrijk, waarvan veel insectensoorten profiteren. Bijzonder is de hoge kleiige bult die vanaf de Maas duidelijk te zien is. Hier graven tientallen soorten graafwespjes en bijen hun nesthol uit. Omdat de bult op het zuidwesten gericht is, is het er 's middags warm, waarvan de insecten profiteren.

Beheer in periode 1985-2011

intensief overlegd met colleganatuurbeheerders en recreatiesector over gebruik van en samenwerking op de Maasplassen, waaronder de Oolderplas | met andere partners bezwaar gemaakt tegen komst waterskibaan | begrazingsbeheer met galloways ingezet op Oolder Greend | begrazingsbeheer voortgezet met galloways en koniks op de Isabelle Greend | Maasvuil jaarlijks weggehaald | informatievoorzieningen aangebracht, zowel bij landingangen als bij steigers.

Beheervoornemens vanaf 2011

natuurlijker inrichting van een aantal met stenen vastgelegde oevers van de plas | creëren van uitzichtpunten op en bij de Oolder Greend | bouw kleinschalig informatiecentrum Ool | ombouw huisje Merum tot vakantiewoning.

Meer info, folders en vakantiehuizen

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.

Maas in Beeld rapportages:

 

Vakantiewoning Huisje Merum

 
In de directe omgeving van de Isabelle Greend | Oolder Greend ligt het Huisje Merum. Huisje Merum is in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap en te huur als vakantiewoning