Kaldenbroek

Kaldenbroek

Tussen Grubbenvorst en Lottum ligt een oude, grotendeels verlande Maasarm, het Kaldenbroek. Hier liggen broekbos, aangelegde populierenbossen en vochtige graslanden. Op de hogere gronden liggen droge loof- en naaldbossen. Centraal ligt Huys Kaldenbroek, waarin twee vakantieappartementen gevestigd zijn [reserveren via www.geuldal.com]. Langs de dalen van de Siebersbeek, Lottumse Molenbeek en Salderbeek liggen begraasde en gehooide graslanden in een vaak nog kleinschalig landschap. De huidige bezittingen van Het Limburgs Landschap zijn 114 ha groot.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Buslijn 29 [Venlo- Venray] halte Kaldenbroek is een uitstekend vertrekpunt voor een wandeling door het gebied. Er lopen enkele vrij toegankelijke zandwegen door de niet-drassige zones. Honden mogen aangelijnd mee. De beekdalen van de Siebersbeek, Salderbeek en Lottumse Molenbeek zijn vanaf openbare wegen of wandelpaden prima te bekijken. Het Pieterpad loopt door het gebied.

Geschiedenis

Op de hoge gronden aan de noordwestkant van het Kaldenbroek bevond zich een zeer oud urnenveld. In 1852 werden hier bij ontginningen 27 urnen opgegraven; de belangrijke archeologische vindplaats ging hierbij echter verloren. Behouden is de monumentale kasteelboerderij Kaldenbroek. In 1394 wordt het Huys tot Caldenbroick al in officiële stukken genoemd. Toen stond hier waarschijnlijk een kasteel dat rond 1550 door de Spanjaarden ingenomen en geplunderd is. In het terrein zijn de fundamenten van een groot gebouw en overblijfselen van een dubbele gracht nog herkenbaar. De huidige kasteelboerderij stamt waarschijnlijk deels uit de 16e eeuw en staat op de Monumentenlijst. Zij kan voor een korte vakantie worden gehuurd. In Kaldenbroek ligt ook een zogenaamde schans waar de dorpelingen zich in tijden van strijd veilig konden terugtrekken. Zo'n schans bevond zich vaak in ontoegankelijk gebied; meestal lieten de strijdende partijen de gevluchte bewoners hier met rust. Het Limburgs Landschap is sinds 1987 bezig met het verwerven van gronden in het Kaldenbroek en omgeving. Een opvallend element in de omgeving van Kaldenbroek is de Houthuizer Molen, langs de weg naar Lottum nabij de Verlengde Molenbeek. Deze molen is in 2008/09 vanaf de eerste steen op zijn vroegere standplaats [bekend sinds 1440] opnieuw gebouwd. Nu draaien regelmatig de wieken en kan er weer gemalen worden.

Beschrijving

Bijzonder zijn de natte elzen- en berkenbroekbossen in de laagste delen van het Kaldenbroek. Ze bestaan uit zwarte els of uit zachte en ruwe berk. Elzenbroekbossen staan op plaatsen met een iets voedselrijkere bodem dan het berkenbroek. De bodem van het berkenbroek wordt bijna geheel bedekt door veenmossen met daarin enkele zeggensoorten. Het zijn relatief soortenarme maar waardevolle vegetaties. In de soortenrijkere elzenbroekbossen komen in het voorjaar veel gele dotterbloemen tot bloei. Andere karakteristieke soorten zijn gele lis, moeraswalstro, holpijp, elzenzegge en slangewortel. In aangrenzende vochtige, soms zelfs moerassige graslanden groeien ook grote ratelaar, beekpunge en klein glidkruid. Door de oude Maasmeander van het Kaldenbroek stromen de Lottumer Molenbeek en de Broekloop. Ze voeren water van de hoge gronden af naar de Maas en worden onder andere door ijzerrijk kwelwater gevoed. Planten als waterviolier, duizendknoopfonteinkruid en klimopwaterranonkel zijn karakteristiek voor deze omstandigheden. Enkele graslanden langs de beken zijn afgeplagd. Er zijn plas-dras-situaties ontstaan waar moerasplanten prima groeiomstandigheden vinden. Geelgroene zegge komt hier veel voor samen met moerasrolklaver, egelboterbloem, echte koekoeksbloem en waternavel. Door de natte omstandigheden komt veel waterminnende fauna voor in het Kaldenbroek. In de vochtige graslanden langs de beek groeit struweel van wilgen,bramen en meidoorns. Het vormt een uitstekend leefgebied voor vogels. Het zachte gefluit van de goudvink en de krassende zang van de grasmus kan er regelmatig gehoord worden. De hoge gronden aan de westzijde bestaan vooral uit grove dennenbos en enkele percelen zomereik. In de ondergroei staat bochtige smele en hier en daar struikheide of bosbes. Hier hebben buizerd en sperwer hun nest. Als we de Lottumer Molenbeek vanuit Kaldenbroek stroomafwaarts volgen komen we bij de Siebersbeek die water afvoert vanuit het Schuitwater. Het gebied rond de gezamenlijke monding van beide beken wordt als natuurgebied beheerd. Een kudde galloways begraast het hele jaar een deel van het terrein. Langs de beken groeit plaatselijk adderwortel met lichtroze bloemen. Op de oude oeverwallen bij de beekmondingen groeien stroomdalsoorten als beemdkroon en knoopkruid. Bij het natuurontwikkelingsgebied hoort ook een akker, die geen productiefunctie meer heeft. Stroomopwaarts langs de Siebersbeek liggen elzenbroekbosjes en vochtige graslanden. Sommige worden niet begraasd maar als hooiland beheerd. Natuurlijk wordt het maaisel afgevoerd zodat de bloemrijke vegetatie geleidelijk verder verschraald. Een groeiplaats van gevlekte orchis is hiervan een duidelijk resultaat.

Beheer in de periode 1985-2011

samen met Waterschap Peel en Maasvallei beheer van Lottummer Molenbeek geëxtensiveerd na aankoop dotterbloemhooilanden eenmalig gemaaid en ingericht voor begrazing enkele graslanden

 

langs de Siebersbeek gehooid en maaisel afgevoerd amfibieënpoelen aangelegd populierenpercelen gekapt in 1999 2 ha nat grasland in Kaldenbroek geplagd herstel oude schans begrazing met galloways gestart langs Siebersbeek en Verlengde Molenbeek kleinschalig landschapsbeheer met hulp van vrijwilligers gestart herbouw Houthuizer Molen in samenwerking met Stichting Houthuizer Molen.

Beheervoornemens vanaf 2011

aankopen of pachtvrij maken van nog niet in bezit zijnde delen broekbos en vochtig grasland verwijderen of ringen van populieren ter verbetering broekbos aanpassen hydrologische situatie door zeer geleidelijk instellen hoger stuwpeil beekwater kleinschalig landschaps- en hooilandbeheer met vrijwilligers voortzetten afplaggen van de voedselrijke graslanden tot soortenrijke natte graslanden.

Meer info, folders en vakantiehuizen

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.

 

Vakantiewoning Huys Kaldenbroek 

In het natuurgebied Kaldenbroek ligt het prachtig gelegen Huys Kaldenbroek [zie foto bovenaan deze pagina]. Het Huys Kaldenbroek is in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap en te huur als vakantiewoning