Rivierpark Venlo-Velden

Rivierpark Venlo-Velden

Tussen Tegelen en Velden liggen op de Maasoever natuurgebieden met een totaal oppervlak van 70 ha. Ze worden als riviernatuur beheerd, waarbij jaarrondbegrazing door galloways een belangrijke rol speelt. Grasland, ruigtes en wilgenstruweel met enkele bomen zijn beeldbepalend.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

De gebieden zijn vrij toegankelijk voor wandelaars en voor fietsers via de fietspaden. Het is struinnatuur, daarom mogen wandelaars ook buiten wegen en paden het gebied verkennen. Honden zijn vanwege de galloways alleen aangelijnd toegestaan. De buslijnen 61 [Venlo-Weert] en 66 [Venlo-Roermond] stoppen nabij de oeverreservaten. Ook vanaf ns-station Venlo is het gebied goed te bereiken. Het wordt deels doorkruist door het Pieterpad en het Maas-Niederrheinpad, een lange afstandsfietsroute en een rode wandelroute van 11,5 km. Er ligt een trapveldje voor de jeugd. Voor vissers zijn langs de Maas diverse plekken beschikbaar.

Beschrijving

Werden enkele tientallen jaren geleden de gronden langs de Maas gebruikt voor landbouw of klei- en grindwinning, nu komen de functies als opvanggebied bij hoogwater en als natuur- en [extensief] recreatiegebied steeds meer in beeld. In de Maascorridor [binnen de gemeenten Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas] komen deze functies nadrukkelijk tot uiting. Van zuid naar noord liggen er drie deelgebieden in het Rivierpark Venlo-Velden. Bij Tegelen ligt het Maasveld. Dit gebied is in 2000 in beheer genomen. Uitgangs situatie was een lang en smal grasland met enkele verspreid staande wilgen, essen en elzen op de Maasoever. Het was in regulier agrarisch gebruik en er waren enkele losplaatsen van klei ten behoeve van kadeaanleg. Er loopt nu nagenoeg het hele jaar een kudde galloways. Tijdens korte hoogwaterperiodes kunnen de dieren zich veilig naar een hoger gelegen strook aan de noordzijde van het Maasveld verplaatsen. Slechts bij een erg hoog Maaspeil of een langere hoogwaterperiode worden ze tijdelijk naar hogere gronden buiten het gebied gebracht. Het gebied is de afgelopen jaren licht verruigd. Langs de Maasoever uit zich dat het duidelijkst in dauwbraamstruwelen en rozenopslag. De inwoners van Tegelen weten hun uitloopgebied bijzonder te waarderen en brengen vaak een bezoek aan dit stuk riviernatuur in de stad. In 2005 is aan de noordwestrand van Venlo de Océ-weerd geopend, een gebied van 23 ha aaneengesloten natuur. Naamgever is het bedrijf Océ dat een perceel van 3 ha bij hun hoofdkantoor beschikbaar stelde voor de reservaatvorming. Het bestaat uit een graslandzone langs de Maas tot aan de Noorderbrug. Er groeit wilgenstruweel waarboven enkele schietwilgen uittorenen. Zwarte elzen zorgen voor variatie. Een klein bosgebied onderbreekt de grasvlakte. Door de recente omvorming in natuur zijn de waarden van de Océ-weerd nog beperkt, maar ze zullen de komende jaren ongetwijfeld stijgen. Noordelijk van de Noorderbrug heeft Het Limburgs Landschap in 2005 grond verkregen en ingericht. Aankoop is gefinancierd uit een aanzienlijke bijdrage van de Nationale Postcode Loterij die in 2004 voor het project Maascorridor beschikbaar is gesteld. Een opvallend element is de Laarberg, een zandige opduiking van meer dan 10 m hoog, begroeid met grove dennen, ruwe berken en zomereiken. In dit toekomstige natuurgebied, waar ook jaarrondbegrazing een belangrijke rol zal spelen, vormt het een bijzondere structuur. In het gebied mondt de Stepkensbeek uit. Het water is er nu al bruinrood gekleurd vanwege de invloed van ijzerrijke kwel. Deze kwelsituatie is vooral interessant voor zeldzame plantensoorten.

Beheer in de periode 2000-2011

Maasveld en Océ-weerd ingerasterd ten behoeve van begrazing met galloways informatieborden geplaatst en wandelroute uitgezet in de ruige vegetatie wandelpaden gemaaid veldwerkprojecten voor schoolkinderen gestart samen met cnme Hagerhof inrichting van gronden rond de Laarberg ten behoeve van begrazing koppeling van diverse begrazingseenheden het in het verleden afgegraven deel van de Laarberg is aangevuld en beplant.

Beheervoornemens vanaf 2011

nieuwe natuur in beheer nemen bij Hoogwatergeul Lomm, de toekomstige noordelijke uitloper van Rivierpark Venlo-Velden | optimaal inrichten van de gronden door saneren volkstuinen.

Meer info

Maas in Beeld rapportages: