Rode Hoek

Rode Hoek

Ten noorden van Wellerlooi ligt de Rode Hoek [206 ha], onderdeel van het Nationaal Park de Maasduinen. Het gebied bestaat overwegend uit naaldbos. In open bos komt plaatselijk droge heide voor. Aan de randen liggen enkele graslandpercelen, een kleine oude Maasmeander, vochtige heide en vochtig berkenbroekbos.

 

Wandelfolder Rode Hoek

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Buslijn 83 [Venlo- Nijmegen, halte Catharinastraat, Wellerlooi; 1000 m]. Het gebied is voor wandelaars vrij toegankelijk op wegen en paden. Honden mogen aangelijnd mee. Er ligt een witte wandelroute van 4 km en in de omgeving is een knooppuntensysteem van wandelroutes. Vooral een combinatie met een bezoek aan andere delen van Nationaal Park de Maasduinen biedt mooie wandelingen.

 

Geschiedenis

De Rode Hoek maakt deel uit van de circa 10.000 jaar oude stuifduingordel op de oostelijke Maasoever. Het gebied werd in het recente verleden gebruikt voor de productie van hout en als jachtgebied. Het hout van de aangeplante grove dennen diende als stuthout in de Zuid-Limburgse mijnen. Eiken- en berkenbos werd als hakhout benut. De eerste aankoop van de Stichting in de Rode Hoek vond plaats in 1977. Het is een belangrijke schakel in de keten natuurterreinen tussen Nijmegen en Venlo.

 

Beschrijving

Het grootste deel van de Rode Hoek bestaat uit naaldbos tot maximaal 80 jaar oud. Plaatselijk heeft het een open structuur, met kleine heiderestanten struik- en dopheide, bunt- en schapegras bevinden en enige opslag van zomereik en ruwe berk. Boompiepers en hazelwormen zijn liefhebbers van zulke open naaldbossen. Aan de oostzijde van de Rode Hoek ligt een restant vochtige heide waar dopheide en pijpenstrootje domineren. Hier liggen tevens enkele hectares vochtig berkenbroekbos. Aan de westrand van de Rode Hoek is eikenbos te vinden, soms in de vorm van hakhout. Dat dit gebied al lang bos is, blijkt uit de aanwezigheid van adelaarsvaren, die kenmerkend is voor oudere bossen. Tussen de n271 en het bos ligt een smalle zone grasland met ondiepe greppels, braamstruwelen en meidoornhagen. Deze graslandhoek is rijk aan plantensoorten, zowel vochtminnend [veldrus, pinksterbloem] als meer karakteristiek voor droge omstandigheden [slangekruid, rapunzelklokje]. Een apart hoekje vormt een kleine oude Maasmeander ten westen van de n271. Duidelijk laag gelegen in het landschap ligt hier een plas omringd door een oeverzone van riet en brede lisdodde. Wilgen staan hoger op de oever. Het vormt het leefgebied van vogels als kleine karekiet, rietgors en waterral.

 

Beheer in de periode 1985-2011

herstel van de vochtige heideterreinen in het noordoostelijk deel van de Rode Hoek | aanleg ecologische verbindingszone aan oostzijde Rode Hoek | begrazing van de heide door schapen | aanleg van enkele amfibieƫnpoelen hakhoutbeheer van enkele eikenpercelen | onderhoud landschapsstructuur in weilandgebied [onder andere onderhoud hagen].

Beheervoornemens vanaf 2011

maaien en hooien van natte graslanden voortzetten beheer landschapselementen als meidoornhagen en knotbomen herstel en beheer schaapsdrift | omvormen naald- naar gemengd bos.