Roeventerpeel | Einderbeek

Roeventerpeel | Einderbeek

Tussen kanaal en spoorlijn ligt ten oosten van Weert een aantal vennen: de Roeventerpeel en de Einderbeekvennen [34 ha]. De Roeventerpeel is recent hersteld en wordt omgeven door elzenbroekbos, droger eikenbos en grasland. Aan de noordkant is er nieuw bos aangeplant. De Einderbeekvennen zijn de afgelopen vijf jaar door terreinverlaging hersteld.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

De Roeventerpeel is vanwege de zeer natte omstandigheden en het ontbreken van paden slechts vanaf de aan de noordzijde passerende weg goed te overzien. De Schoordijk loopt tussen de Einderbeekvennen door.

Geschiedenis

Uit een Tranchotkaart uit 1805 blijkt dat de Roeventerpeel vroeger veel groter was. Naast turfwinning en ontginning heeft vooral de aanleg van het Kanaal Wessem-Nederweert rond 1926 grote negatieve invloed gehad. Het kanaal loopt dwars door het gebied. Grote zanddepots verschenen aan beide zijden van het kanaal. De zuidkant van de Roeventerpeel werd hierdoor slechts gedeeltelijk gedempt, terwijl de noordkant [de nu herstelde Einderbeekvennen] helemaal onder het zand verdween. De natte gronden konden na de demping als landbouwgrond dienen. Het zand bedolf de unieke vegetatie met bijvoorbeeld waterlobelia en biesvarens, die toen in de Roeventerpeel groeide. In 1971 verwierf Het Limburgs Landschap de Roeventerpeel op een bijzondere wijze. De toenmalige voorzitter van de Stichting, dr. J.M. van Susante, kreeg een deel van het gebied geschonken door Océ-Van der Grinten, waar hij afscheid nam als directeur. De gemeente Weert schonk in hetzelfde jaar nog een deel van het gebied ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Stichting het Limburgs Landschap. De gronden tussen a2 en kanaal werden aan het begin van het derde millenium aangekocht.

Beschrijving

De Roeventerpeel is een van de reeks Peelvennen ten oosten van Weert. Het bestaat uit een ven omringd door hogere zandgronden. Er komen vier waters samen: de Einderbeek, de Vlierlossing, de Kraanlossing en de Stortbermsloot vormen samen de Leukerbeek. Deze lossingen hebben nu voornamelijk een functie voor de landbouw. Voedselrijk landbouwwater past niet goed in oorspronkelijk voedselarme vensituaties. Het Waterschap Peel en Maasvallei is daarom bezig al het landbouwwater via een nieuwe loop van de Einderbeek aan de westkant van de Roeventerpeel te leiden. Tenslotte worden de andere lossingen van de Einderbeek afgekoppeld, zodat ze stilstaand in de Roeventerpeel achterblijven. De lossingen zullen geleidelijk voedselarmer water krijgen. De laagste moerassige delen van de Roeventerpeel waren geheel verland. Riet, brede lisdodde en mattenbies beheersen de vegetatie. Af en toe zorgen bloeiende planten als watertorkruid en gewone engelwortel voor variatie. Deze soorten komen nu nog langs de randen van het herstelde ven voor. Het grootste deel van de verlandingsvegetatie en slib is rond 2009 uit het gebied verwijderd. Vooral in het zuidwesten en westen liggen oudere bossen. Behalve elzenbroek met vuilboom, gele lis en hennegras in de ondergroei, komt hier ook eikenberkenbos voor. De ondergroei bevat vooral bramen. Plaatselijk groeit look-zonder-look, de voedselplant van het oranjetipje. Aan de oostkant liggen graslandpercelen. Plaatselijk komt er kwel uit de hogere zandgronden aan de oppervlakte. Daarom is hier een deel van het terrein geplagd en afgegraven. Kwelstroompjes komen uit in het open water van het ven. De laatste terreinuitbreidingen liggen aan beide zijden van de Schoordijk. Dit waren de depotgronden ontstaan bij het graven van het kanaal Wessem-Nederweert. Vroeger maakten deze gronden deel uit van de Roeventerpeelvennen. Nu zijn deze wateren teruggebracht in het hedendaagse landschap. Zittend op het bankje aan de Schoordijk kan worden genoten van drie soorten futen [waaronder de geoorde] en allerlei andere watervogels. Een bijzonder, maar tijdelijk fenomeen, zijn 's zomers rondvliegende oeverzwaluwen. Deze broeden in de gronddepots, waar zij hun nestholen graven. Deze bulten grond zullen echter op termijn verdwijnen. Ze horen immers niet in dit Peellandschap thuis.

Beheer in de periode 1985-2011

herstelplan voor een natuurlijkere waterhuishouding opgesteld en uitgevoerd perceel populieren gekapt en omgevormd tot elzenbroekbos hakhoutbeheer uitgevoerd in elzenbroekbos grasland met kwelinvloed deels geplagd en ondiep afgegraven akker beplant met bos ven in Roeventerpeel hersteld Einderbeekvennen hersteld.

Beheervoornemens vanaf 2011

verdere vergroting oppervlakte van Roeventerpeel door weggraven zanddepot.