Sint Anna's Beemd | de Slaag | het Polderveld

Sint Anna's Beemd | de Slaag | het Polderveld

Aan de westoever van de Maas ter hoogte van Heel liggen Sint-Anna's Beemd als geïsoleerde plas en de Slaag en het Polderveld als twee met de Maas verbonden plassen. De totale 101 ha bestaat vooral uit water, grazige vegetaties en bos.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Sint-Anna's Beemd is vrij toegankelijk op het verharde pad. Door het terrein loopt een lange-afstands-fietsroute. Het Polderveld en de Slaag zijn deels op de oevers toegankelijk. Waar begrazing met schapen plaatsvindt, mogen aangelijnde honden wel mee. Buslijn 73 en 74 [Roermond-Weert] brengt u vlakbij deze gebieden.

Beschrijving

Sinds 1997 is Het Limburgs Landschap eigenaar van Sint-Anna's Beemd. Het bestaat uit een door ontgrinding ontstane plas die los ligt van de Maas. De waterkwaliteit is goed. Plaatselijk staat een moerasvegetatie op de oevers met vooral liesgras, zeggen en ruigtesoorten. Kattenstaart en wolfspoot geven deze vegetatie meer kleur. Waterrallen laten er 's winters af en toe hun markante gekrijs horen, waardoor men zich in een varkensstal waant. De oevers zijn verder vrij steil en, evenals enkele eilanden in de plas, voor een groot deel begroeid met wilgenbos. Vanuit de overhangende takken vangen ijsvogels kleine visjes. Hoger op de oever komt een grote variatie aan plantensoorten voor, waaronder het paarse grasklokje en het roze duizendguldenkruid. In het gebied zijn meer dan 200 plantensoorten vastgesteld. Dat komt vooral door de zandige en daardoor voedselarme bodem en de variatie in natuurtypen [bos, grasland, oevers en water]. Tot 2004 is er begraasd door enkele koniks, met name in de winter. Omdat het gebied eigenlijk te klein is voor een goed begrazingsbeheer vindt dit niet langer plaats. Overigens zorgt het grote aantal konijnen hier toch nog voor enige natuurlijke begrazing. 's Winters is Sint-Anna's Beemd een belangrijk watervogelgebied. Door de diepe ligging en de bomen er omheen is de plas goed beschut tegen harde wind. Rustende watervogels waarderen deze situatie. Vrijwel altijd zijn kuif- en tafeleenden aanwezig, met daartussen enkele nonnetjes, brilduikers en grote zaagbekken. Regelmatig vertoeven er tien soorten eenden tegelijk op de plas. De Slaag en het Polderveld zijn beide in 2000 aan het eigendom toegevoegd. De plassen hebben een open verbinding met de Maas. Op de oevers van de Slaag groeit vooral een smalle riet- en lisdoddevegetatie. Kleine karekieten, niet echt talrijk in Midden-Limburg, laten hier hun zang horen. Plaatselijk zijn bij de herinrichting van deze plas bosjes aangeplant, waarin tuinfluiter en fitis vertoeven. In de zomer maken waterrecreanten gebruik van de Slaag. Tijdens de koude wintermaanden benutten uit het noorden afkomstige watervogels het gebied als rustplaats. Ook kol- en grauwe ganzen kunnen hier dan worden gezien. Het Polderveld wordt voor een groot deel omringd door jong bos. Op de dijk om de plas grazen schapen. Algemene zangvogels broeden in de bosjes, terwijl aalscholvers de elektriciteitsmast gebruiken als slaapplaats. Soms zitten er in de avonduren tientallen exemplaren van deze viseter in de mast.

Beheer in de periode 1985-2011

Sint-Anna's Beemd ingerasterd en gedurende enkele jaren begrazing met koniks toegepast schapenbegrazing op dijken de Slaag ingevoerd [op initiatief van Waterschap Peel en Maasvallei] informatieverstrekking via infopanelen en toegangsborden verbeterd [ook vanaf het water] terreinuitbreiding ingeplant met bos samen met gemeente aanleg wandelroutes onderhoud aanlegsteigers.

Beheervoornemens vanaf 2011

afwisseling handhaven door regelmatig kleinschalig zaagwerk in Sint Anna's Beemd.

Meer info en wandelfolders

Wandelfolder: Welkom in Sint Anna's Beemd | Leerkeven