Voorsterveld | Op de Borg

Voorsterveld | Op de Borg

Tussen Montfort en de Duitse grens ligt aan de Vlootbeek een aantal eigendommen [totaal 118 ha]. Het Sweeltje, een bosgebied noordoostelijk van Montfort is het grootste; een aantal gras- en hooilandpercelen vormt natuurlijke elementen in het agrarisch cultuurlandschap.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Het Sweeltje is voor voetgangers vrij toegankelijk op wegen en paden en aangelijnde honden mogen mee. Er ligt een rode wandelroute van 5 km. Buslijn 80 [Roermond-Susteren, halte Waarderweg] stopt op 800 m van de wandelroute.De graslandpercelen zijn vanaf wegen en paden te overzien. Buslijn 78, 79, 80, 178 en 179 vanuit Roermond hebben haltes in Montfort en Posterholt, van waaruit de regio wandelend verkend kan worden. Er zijn diverse fietsknooppunten.

Beschrijving

In 2000 verkocht de toenmalige gemeente Ambt-Montfort haar boseigendommen aan Het Limburgs Landschap. Het Sweeltje is een van deze gebieden. Het ligt op een stuifduinengordel uit de voorlaatste ijstijd. De zandige bodem is voedselarm en droog. Ontginning ten behoeve van landbouw leverde weinig op. Bosbouw was echter een methode om enige winst uit de grond te halen. Het Sweeltje bestaat nu grotendeels uit naaldbos met voornamelijk grove den. Plaatselijk groeien jonge ruwe berken, lijsterbessen en zomereiken in de ondergroei. In het bos liggen nog enkele kleine heiderestanten. Direct langs de Vlootbeek komt meer loofbos tot ontwikkeling. Langs de beek bezit de Stichting steeds meer graslandpercelen die zeer extensief gebruikt worden. De meeste worden één keer per jaar gemaaid. Hierdoor zal de rijkdom aan plantensoorten geleidelijk toenemen. Langs de bosranden van het Sweeltje leven vogels als geelgors en boompieper. Van het talrijke voorkomen van grove dennen profiteert een specialist als de kuifmees, die vrijwel alleen in dennenbos wordt aangetroffen. Af en toe komt er vanuit het naastgelegen Munningsbosch een zwarte specht op bezoek. De Vlootbeek is hier zeer diep in de omgeving ingesneden. Nu vormt de beek het leefgebied van allerlei algemenere vissoorten en amfibieën als de bruine kikker. Door een aanpassing van de beek in samenspraak met het Waterschap Roer en Overmaas kan de ecologische functie van de beek en zijn omgeving hier sterk verbeteren. Verder oostelijk langs de beek liggen bij Posterholt enkele graslandpercelen die alle tot voor kort intensief agrarisch gebruikt zijn en waar nu verschralingsbeheer plaatsvindt. Vooral op insectengebied is het gebied van groot belang. Op bloemrijke graslanden vliegen in de zomermaanden soms meerdere koninginnepages. Bij groeiplaatsen van de grote pimpernel leeft de enige nog inheemse populatie van het donker pimpernelblauwtje, een ook in Europa zeer zeldzame dagvlinder.

Beheer in periode 1985-2011

door dunning het naaldbos zeer geleidelijke omgevormd naar een gemengd bos | informatiepaneel geplaatst in het Sweeltje | greppeltjes gegraven om geschikte biotoop voor de grote pimpernel te maken | gefaseerd maaibeheer toegepast ten behoeve van het donker pimpernelblauwtje | beekherstel Vlootbeek in samenwerking met het waterschap.

Beheervoornemens vanaf 2011

instandhouding en zo mogelijk vergroting van de heideveldjes in het Sweeltje | versterken van de bosranden aan de zuidzijde van het Sweeltje langs de Vlootbeek | optimaliseren van het leefgebied van het donker pimpernelblauwtje.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.