Winkel | Aschbroek

Winkel | Aschbroek

Ten noordwesten van Maasbree ligt een beekdallandschap waarvan Winkel [13 ha] en Aschbroek [8 ha] deel uitmaken. Winkel en Aschbroek bestaan voornamelijk uit elzenbroekbos, plaatselijk met ingeplante populieren en drogere bosdalen.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Lijn 61 [Venlo-Weert] en lijn 62 [Venlo-Panningen] komen bij Maasbree in de buurt van het gebied. Winkel is toegankelijk via drie onverharde wegen die door het gebied heenlopen. Aschbroek kan vanaf de passerende wandelweg aan de noordzijde worden bekeken. Een wandeling in de directe omgeving door het nog steeds in goede staat verkerende essenlandschap met zijn oude akkers en vele heggen, houtwallen en bosjes is zeker de moeite waard.

Geschiedenis

Direct ten oosten van Winkel liggen enkele 'enken'. Deze eeuwenlang gebruikte akkers hoorden waarschijnlijk bij het nabijgelegen buurtschap Tongerlo. Door het regelmatig opbrengen van mest zijn de akkers hoger komen liggen dan de omgeving. Via steilranden gaan ze over in de lage graslanden van het dal van de Elsbeek. Hoogteverschillen tot 3 m komen voor. De laaggelegen graslanden zijn vroeger als wei- en hooiland benut en tussen 1955 en 1965 met populierenbos beplant. De Stichting verwierf Winkel in 1974 en Aschbroek in 2010.

Beschrijving

De Elsbeek ontspringt circa 1 km ten westen van Winkel en wordt vooral met kwelwater gevoed. Vochtminnende planten als liesgras, lidrus en penningkruid staan langs de beekbedding. Op de oevers groeit elzenbroekbos of populierenbos, met af en toe gewone essen. De ondergroei bestaat uit ruigtekruiden als bitterzoet, kale jonker en wolfspoot. Grauwe wilgen, wilde lijsterbes en opslag van zwarte elzen vormen een goed ontwikkelde struiklaag. Een enkele nachtegaal zingt hier in het voorjaar, rietgorzen en bosrietzangers broeden in de ruigten. Een paar onbeplante weilanden zorgen voor meer open ruimte. Voor zoogdieren als bunzing, hermelijn en vos vormt Winkel met zijn afwisselende landschap een goed leefgebied. Het ten zuiden van Winkel gelegen Aschbroek heeft eveneens een kern van nat elzenbroekbos. Verspreid komen er wat wilgenstruwelen voor. Aan de rand van het kletsnatte gebied ligt een strook eikenbos. Dit vormt het leefgebied van de eikenpage.

Beheer in de periode 1985-2011

Populierenplantages gekapt door herinrichting Elsbeek gebiedsvreemd [landbouw]water en gebiedseigen [grond]water gescheiden.

Beheervoornemens vanaf 2011

de laatste populierenbossen kappen, zodat meer ruimte voor elzenbroekbos ontstaat uitvoeren hooilandbeheer bosrandenbeheer inrichten van grasland en in beheer nemen als hooiland met nabeweiding | wandelpad in Aschbroek aanleggen.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.