Wolfhagerbos

Wolfhagerbos

Het Wolfhagerbos, 9 ha vochtig populieren- en wilgenbos, ligt ten noorden van Schinnen. Het wordt doorsneden door de Kakkert, een heuvellandbeekje dat in Schinnen uitmondt in de Geleenbeek. Het is in het verleden helaas gekanaliseerd en deels overkluisd. Door de hoge grondwaterstand in het gebied bestaat het Wolfhagerbos gedeeltelijk uit moeras en broekbos.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Het gebied is voor wandelaars vrij toegankelijk op wegen en paden. Buslijn 42 [Hoensbroek-Geleen] stopt bij ns-station Schinnen op 1100 m van het Wolfhagerbos.

Geschiedenis

Het bos heeft een ongewone ontstaansgeschiedenis. Instortende mijngangenstelsels in de ondergrond hebben tot verzakkingen geleid, waardoor het gebied tegenwoordig relatief nat is. Aanplant van populieren en wilgen was de eenvoudigste manier om nog enige opbrengst te verkrijgen. De populieren staan er nu zo'n 60 jaar. dsm schonk het Wolfhagerbos in 1992 aan Het Limburgs Landschap vanwege haar 60-jarig bestaan.

Beschrijving

In het oude populierenbos broedt de grote lijster die in het vroegste voorjaar met zijn zang de omgeving opvrolijkt. De ondergroei is relatief soortenarm met meidoorn en Gelderse roos. In een moerasje planten veel amfibieën zich voort. Via een paddentunnel onder de nabijgelegen weg ['t Laantje] kunnen padden veilig de poel bereiken. Het mijnverzakkingsgebied heeft potenties om zich tot een interessant natuurgebied te ontwikkelen. De sterke kwel is een goede basis voor de zeldzame plantensoorten. Het meeste water wordt door de Kakkert snel afgevoerd. De gekanaliseerde beek ligt nu nog in een betonnen bedding; de natuurwaarde is daardoor beperkt. Grote gele kwikstaarten zijn er echter ook nu vrijwel altijd aan te treffen. Ze hebben een voorkeur voor stenige oevers langs stromend water. Het waterschap heeft plannen om de beek een natuurlijker uiterlijk te geven en de kwelzones in het Wolfhagerbos versterken door het kwelwater langer in het gebied vast te houden. Ook zijn er plannen om in het Geleenbeekdal, waar ook het Wolfhagerbos ligt, door samenwerking van terreineigenaren meer aaneengesloten natuurgebieden te creëren. Enkele planonderdelen zijn in de regio al in uitvoering. Begrazing van zowel graslanden als bossen is hierbij een sturende factor. Het Wolfhagerbos is niet in zo'n begrazingseenheid opgenomen.

Beheer in periode 1985-2011

enkele populieren en wilgen gekapt om veiligheid van aangrenzende bewoners te garanderen.

Beheervoornemens vanaf 2011

geleidelijke omvorming van het populierenbos naar elzenbroekbos, voornamelijk via natuurlijke sterfte en plaatselijke kap van populieren en wilgen | Wolfhagerbos in samenwerking met andere terreineigenaren koppelen aan andere natuurgebieden Geleenbeekdal | hermeandering Kakkert door waterschap.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.