Zuidplas

Zuidplas

In het Maasplassengebied ten westen van Roermond liggen de Zuidplas en het Smalbroek [191 ha] bestaande uit water, ruige graslanden en wilgenstruweel. In het Smalbroek mag de natuur haar gang gaan, enkele koniks grazen er een deel van het jaar. De oevers van de Zuidplas zijn verpacht aan een boer. Het water, een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels, is 's zomers een druk bezocht recreatiegebied.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

Vanaf het nsstation Roermond zijn de Maasplassen inclusief het Smalbroek per [huur]fiets uitstekend te verkennen. Het Smalbroek zelf is geheel vrij toegankelijk. Vanwege het vrij rondlopen van koniks zijn honden in het gebied niet toegestaan. De Zuidplas wordt intensief gebruikt ten behoeve van waterrecreatie; er zijn aanlegplaatsen beschikbaar en diverse buslijnen vanuit Roermond [halte Hatenboer/de Weerd] komen bij het gebied.

Geschiedenis

Het Limburgs Landschap verwierf het Smalbroek in 1996 na tussenkomst van Vereniging Natuurmonumenten. In 2000 volgde de Zuidplas via dezelfde constructie. De gebieden zijn het resultaat van de grindwinning die al tientallen jaren in de brede Maasbedding ten westen en zuidwesten van Roermond plaatsvindt.

Beschrijving

Voordat Het Limburgs Landschap het Smalbroek had verworven, werd het gebied intensief als grasland gebruikt. De vegetatie bestond uit weinig plantensoorten en ook de broedvogelpopulatie was klein. Het heeft zich in de loop der jaren goed ontwikkeld. Vanaf de zomer van 1996 begrazen koniks of galloways het gehele gebied. In de winterperiode, als de kans op overstroming te groot is, worden de paarden verplaatst naar hogere gronden. Hun graasgedrag heeft de vegetatie van het Smalbroek veranderd. Op plaatsen waar de grazers weinig komen zijn ruigtes ontstaan en op plaatsen waar ze veel grazen blijft de begroeiing kort. De droge ruigten worden nu gedomineerd door grote brandnetel, twee soorten distels en dauwbraam met hier en daar schermen van de gewone berenklauw. Echte rivieroeverplanten als kattestaart, wilde bertram en oeverstekelnoot groeien in ruigtes op de oevers van de plas. Grassen en lage kruiden groeien op de intensief begraasde vlaktes. Op de steilrand langs de weg bevindt zich zelfs een kleine oppervlakte stroomdalflora met beemdkroon en knoopkruid. De bloemenrijkdom van het Smalbroek trekt vele insectensoorten aan. Vooral allerlei distels en schermbloemigen lokken vaak grote aantallen vlinders en andere insecten die nectar en stuifmeel op hun bloemen komen verzamelen. Vogels van ruige vegetaties zoals de bosrietzanger en de grasmus hebben een broedplaats in het Smalbroek gevonden. Ze broedden al voor 1994 op de met wilgenstruweel begroeide pier in het terrein. 's Winters hebben de Maasplassen een bijzondere functie als overwinteringsgebied voor veel watervogels. Grote groepen kuif- en tafeleenden vertoeven regelmatig op het Smalbroek en de Zuidplas. Aalscholvers zoeken er naar voedsel; niet zozeer naar [zoals hun naam aangeeft] aal, maar vooral naar karperachtigen zoals de blankvoorn. Futen hebben een voorkeur voor het grote water van de Zuidplas; in de wintermaanden verblijven er tientallen die tijdens mooi weer in februari al eerste tekenen van het voorjaar laten zien: ze baltsen in paartjes hun opvallende futendans.

Beheer in periode 1985-2011

Smalbroek ingericht voor extensieve begrazing | bebording met toegangsregels aangebracht, zowel vanaf water als op het land.

Beheervoornemens vanaf 2011

geen aanpassing van het beheer van het Smalbroek, de natuur mag vrij haar gang gaan.

Meer info en folders

Van dit natuurgebied is geen informatiefolder beschikbaar.