• Juli Sarsven

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Boshuizerbergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • Juli Hamert

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens de natuur uw gastheer

 • Juli Curfsgroeve

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees het landschap

Organisatie

Een schat aan natuur veiliggesteld

Landgoed de Hamert, de Banen, de Bemelerberg en het Beneden-Geuldal en vele andere terreinen verspreid over Limburg zijn behouden. Het is nu bijna ondenkbaar dat men minder dan een generatie geleden Landgoed de Hamert nog wilde ontginnen. Het heeft ondertussen de status van Nationaal Park gekregen. Ook de Boshuizerbergen zouden worden ontgonnen en het Kaldenbroek zou een vakantiebungalowpark worden. Deze plannen, die belangrijke natuurterreinen zouden hebben vernietigd, zijn gelukkig nooit uitgevoerd. Dit zijn enkele voorbeelden van het werk van de Stichting het Limburgs Landschap, een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die al sinds 1931 actief is. Het Limburgs Landschap heeft als doel het veiligstellen van waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg. Dit doet de stichting door aankoop van die gebieden met aansluitend het voeren van een uitgekiend beheer. Sinds 1931 is ruim 8500 ha natuur in bescherming genomen verdeeld over zo'n 80 natuurgebieden in heel Limburg. Dit kan Het Limburgs Landschap omdat ze gesteund wordt door een grote groep mensen in en buiten Limburg die Beschermer van Het Limburgs Landschap zijn (de leden of donateurs) en door steun van rijk en provincie en een aantal gemeentes. Daarnaast ontvangt Het Limburgs landschap belangrijke steun bij haar activiteiten van de Nationale Postcode Loterij en andere fondsen en bedrijven.

Meer natuur

Maar Het Limburgs Landschap is nog lang niet klaar. Samen met collega-organisaties en de overheid hebben ze zich tot doel gesteld de oppervlakte natuur te vergroten. Gekoppeld daaraan is er het streven om de nu nog geïsoleerd liggende natuurgebieden met elkaar te verbinden. Realisatie van die Ecologische Hoofdstructuur ('Groene Ruggengraat van Limburg') is op dit moment meer dan noodzakelijk om de natuur herstelkansen te bieden.

Beleidsbeïnvloeding

Draagvlak

Naast aankoop en beheer, de kerntaken van Het Limburgs Landschap, wordt aandacht besteed aan beleidsbeïnvloeding. Externe ontwikkelingen (bijv. landinrichtingsprojecten, aanleg van wegen, veranderingen van de regionale grondwaterspiegel) hebben grote invloed op natuurgebieden. Alleen in goed overleg met overheden, waterschappen en agrariërs kunnen resultaten behaald worden. Het Limburgs Landschap probeert haar beleidsdoelen te verwezenlijken door het onderhouden van contacten op bestuurlijk niveau, voorlichting aan diverse doelgroepen en publiciteit.

Kerntaken

Groene Ruggengraat

De stichting probeert door gerichte aankoop in de loop der tijd zo groot mogelijk natuurgebieden te realiseren en ze met elkaar te verbinden. Zo kan de invloed van milieu-onvriendelijke factoren afkomstig van buiten het gebied verminderd worden. De waterhuishouding in grote natuurterreinen kan bijvoorbeeld beter afgestemd worden op de hoofdfunctie 'natuur'. Dieren kunnen zich veiliger verplaatsen door grote rustige natuurgebieden. De realisatie van de Groene Ruggengraat (Ecologische Hoofdstructuur) wordt daarom krachtig nagestreefd.

Beheermaatregelen op maat

Naast aankoop is uitgekiend beheer de andere kerntaak van Het Limburgs Landschap. In oude cultuurlandschappen worden kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en hagen onderhouden en eventueel opnieuw aangelegd. Heideterreinen worden met schapen begraasd omdat ze anders verbossen. In natuurontwikkelingsgebieden is zo weinig mogelijk menselijk ingrijpen het devies. Natuurlijke processen dienen hier optimaal tot ontwikkeling te komen. Het beheer van onze natuurgebieden wordt structureel ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Provincie Limburg. Daarnaast kunnen de beheerprojecten (mede)gefinancierd worden door steun van onze Beschermers en door sponsoring en fondsen.

Beheren betekent vooruitzien. Voor ieder natuurgebied wordt een beheerplan opgesteld. Zo'n plan komt tot stand op basis van ecologisch onderzoek, beheerervaringen en extern overleg. Beheerplannen worden ter toetsing aan de Beheercommissie van Het Limburgs Landschap voorgelegd, een commissie van deskundigen waarin verschillende vakdisciplines vertegenwoordigd zijn.

Team

Eigen team

Voor de realisering van gestelde doelen is er een werkorganisatie van zo'n 35 personeelsleden. Dit team wordt op tal van punten ondersteund door vrijwilligers. De stichting is te bereiken via deze site, via het kantoor in Lomm (077-4737575) of via de werkschuren.

Buitendienst

De buitendienst is opgedeeld in drie districten, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. In elk district functioneert een districtbeheerder met zijn medewerkers.

In Noord-Limburg is dat Michael van Roosmalen met de werkschuur op de Hamert als uitvalsbasis, te bereiken via 077-4739035.

In Midden-Limburg is Jos Berends de districtbeheerder. De werkschuur bij de Stokshof op landgoed Exaten bij Horn is te bereiken via 0475-410202.

In Zuid-Limburg is Guido Hambeukers de districtbeheerder vanuit de werkschuur in Sibbe, te bereiken via 043-6090051.

De districtbeheerders werken onder leiding van de directeur-bestuurder Wilfred Alblas en samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van alle beheersactiviteiten, beoordeling van (planologische) ontwikkelingen rondom de terreinen en leveren een bijdrage aan de beheersplannen. Verder zijn zij de contactpersonen voor pachters, aannemers en gemeenten. De districtbeheerders kunnen terugvallen op een tiental medewerkers natuurbeheer. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktisch natuurbeheer, publieksactiviteiten, begeleiden van vrijwilligers en toezicht. Zo beschikt Het Limburgs Landschap over een kleine maar efficiënte buitendienst. Door het inschakelen van aannemers en agrariërs uit de buurt kunnen toch de voorgenomen beheerwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Binnendienst

Vanuit het kantoor in Lomm zijn negen personen actief op gebied van coördinatie, externe betrekkingen, voorbereiding van beheerplanning, nieuwe aankopen, beleidsbeïnvloeding en publicitaire zaken.

Wilfred Alblas, de directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken. Aankoop van grotere natuurterreinen en beleidsvoorbereiding zijn enkele van zijn taken. Daarnaast is een enthousiast team actief op het secretariaat en de administratie.

Organisatie

 • Directeur-bestuurder, Drs. W.F.G. Alblas
 • Stafmedewerker externe betrekkingen, E.E.L.M. Staal
 • Stafmedewerker projecten en gebouwenbeheer, Ing. R.H.M. Gerats
 • Stafmedewerker beleidsondersteuning / ecologie, Ir. A.H. Ovaa
 • Stafmedewerker assistent rentmeester, L.J.J. Daamen Bsc.
 • Bouwkundige, Ing. M. Rovers
 • Medewerker gebouwen, C.W.O. Christoffel
 • Directie-assistent, Ing. D.B. Bouten
 • Medewerker beheerplanning en kwaliteitszorg, Ing. H. Bussink
 • Medewerker beheerplanning en kwaliteitszorg, Ing. C.A.M. van Seggelen
 • Medewerker projectvoorbereiding en projectbegeleiding, Ing. J.H. Leunissen
 • Medewerker publiciteit en voorlichting, H.W.G. Heijligers
 • Medewerkster voorlichting en educatie, mw. L. Oosterwijk B.

Administratie/secretariaat/bedrijfsvoering

 • Hoofd bedrijfsvoering, C.M. Beijer-Hermsen B.
 • Medewerker bedrijfsvoering, Ing. M.L.H.M. Grutters
 • Medewerker bedrijfsvoering, R.W. Hermens
 • Directiesecretaresse, mw. C.J. van Eersel-Schraven
 • Secretaresse, mw. M.J.J.M. Clabbers-Seuren
 • Medewerkster secretariaat en archief, mw. F.H.W. Hovens
 • Medewerkster secretariaat en archief, mw. W.H.W. Simons-Schreven
 • Medewerkster bedrijfsvoering, mw. A.L. Bos-Pauwels
 • Medewerkster bedrijfsvoering, mw. C.M.P.M. Bloemen-Maes
 • Medewerkster secretariaat, mw. M. Evenhuis-Thomson
 • Medewerkster secretariaat, mw. M. Evenhuis

Buitendienst

Regio noord:

 • Districtbeheerder, Ing. M.I.J.T. van Roosmalen
 • Assistent districtbeheerder, Ing. B.L.M. van der Linden
 • Veeverzorger / medewerker natuurbeheer, P. van der Maden
 • Medewerker natuurbeheer, J.H.Th. de Kievit
 • Medewerker natuurbeheer, M.H.O.M. Vink
 • Veeverzorger, R.W.C.J. Berkers
 • Toezichthouder, R.J.A.M. Vossen
 • Boswachter / medewerker natuurbeheer, Ing. T. Remmerswaal

Regio midden:

 • Districtbeheerder, G.J. Berends
 • Assistent districtbeheerder, F.G.M. Ewalds
 • Medewerker natuurbeheer, L.A.J. Kuijpers
 • boswachter, B. van de Ven

Regio zuid:

 • Districtbeheerder, G.A.M.J. Hambeukers 
 • Assistent districtbeheerder, P.F. Kloet
 • Veeverzorger / medewerker natuurbeheer, F.W.J. Kroonen
 • Medewerker natuurbeheer specialist, M.M.J.H. Peerboom
 • Medewerker natuurbeheer, W.J.H. Hamers

Kasteeltuinen Arcen:

 • Parkmanager, R.G.M. Rambags
 • Operationeel Manager, N.P.W. van Schijndel
 • Coordinator Marketing en Communicatie, mw. E.W.C. Versteilen-Hendriks
 • Coördinator horeca, J. Hollman
 • Locatiehoofd horeca, mw. S. Freund
 • Locatiehoofd horeca, mw. M.L.E. Zeelen
 • Locatiehoofd horeca Mw. C. Freund
 • Locatiehoofd horeca Mw. F. Bol
 • Coördinator receptie, entree en vrijwilligers, mw. F.M.E.J. van den Eerenbeemt-van Vugt
 • Coördinator Oranjerie & Bloemwerken, mw. C.M.P. Rijnen-Peeters
 • Medewerker sales, mw. N.E. Youcef-Ettoumi
 • Medewerker sales, mw. K.M.G. Caris-Fleuren
 • Medewerker Evenementen & Activiteiten, mw. I. Swinkels
 • Administratief medewerkster, mw. W.H.P.M. van de Ligt-Philipsen
 • Tuinbaas, H.W.G.M. Lintjens
 • Voorman tuinen, A.J.M. Jakobs
 • Voorman tuinen, R.J.P. Camps
 • Tuinman, P.M.M.G. Hermans
 • Tuinman, A.J.H. Versteegen
 • Tuinman, R.J.E.M. van der Zanden
 • Tuinman, M.M.R. Hendriks
 • Tuinman, R.G.J. Mertens
 • Tuinman, M.G.P. Strijbos
 • Dierenverzorgster M.W.M. Dorssers
 • Medewerker onderhoud installaties & gebouwen, E.H.G. Timmermans
 • Medewerker onderhoud, L.P.W.M. Jansen
 • Tuinman / medewerker onderhoud, A. Janssen

Ondernemingsraad

 

Ondernemingsraad

 • Mw. L. Oosterwijk B., voorzitter
 • Ing. D.B. Bouten, secretaris
 • J. Hollman, penningmeester
 • F.G.M. Ewalds, plaatsvervangend voorzitter
 • R.W.C.J. Berkers
 • A.J.H. Versteegen
 

Commissies

Beheercommissie: 

 • Dr. ir. H. H. Tolkamp, voorzitter
 • Drs. W.F.G. Alblas
 • Dr. R. Bobbink
 • A. van den Burg
 • J.T. Hermans
 • H. Kossen
 • Prof. dr. L.P.M. Lamers
 • Dr. H. de Mars
 • Ir. A.H. Ovaa
 • Prof. dr. J.G.M. Roelofs
 • Ing. C.A.M. van Seggelen
 • Dr. ir. N.A.C. Smits
 • Prof. dr. ir. M.F. Wallis de Vries

Erfgoedcommissie:

 • G. van der Varst, voorzitter
 • Drs. W.F.G. Alblas
 • Ir. R. Brouwers
 • E.E.L.M. Staal
 • Ing. R.H.M. Gerats, secretaris
 • Dr. M.P.C.P. Paulissen
 • Drs. J.A.M. Roymans
 • Mr. J.L.M. van Susante
 • Ir. P. Verhoeff
 • Drs. A.M. Vos
 • P.F.G.M. Vleugels [provincie Limburg], agendalid

Redactiecommissie kwartaalblad:

 • Drs. W.F.G. Alblas, voorzitter
 • H.W.G. Heijligers
 • Ir. A.H. Ovaa
 • E.E.L.M. Staal
 • A.A.F.M. Urlings
 • M. Houben

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht:

 • Mr. W. T.M. Raab, voorzitter
 • Mr. P.J.J.M. van der Tempel-Kloosterman
 • Mw. C.J.F. de Rijk-Bex
 • Ir. A.J.E.J. van Casteren
 • Ir. R.E. Claessen
 • Ir. J.H. Heijnen
 • Mr. H.H.B. Lamers
 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun inzet, de (neven)functies vindt u in de bijlagen van het jaarverslag.
 

LandschappenNL

 
LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen [waaronder die van Het Limburgs Landschap] en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.
 

Kerntaken

- Beleidsbeïnvloeding op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau
- Relatiebeheer en fondsenwerving ten bate van de provinciale organisaties
- Faciliteren van de onderlinge samenwerking van de provinciale organisaties
- Zichtbaarheid vergroten van de provinciale organisaties op landelijk niveau
- Zakelijke dienstverlening aan de provinciale organisaties
 

Missie

Het faciliteren en ondersteunen van de provinciale organisaties door bovenprovinciaal en landelijk belangen te behartigen, en zodoende een significante bijdrage te leveren aan ontwikkeling, beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, en de betrokkenheid van burgers daarbij.
 

Werkorganisatie

De werkorganisatie LandschappenNL bestaat uit
- Communicatie, marketing en relatiebeheer
- Beleidsbeïnvloeding en lobby
- Bedrijfsvoering
 

Provinciale organisaties

In elke provincie is een Landschapsbeheer stichting en een provinciaal Landschap actief [in Limburg is dat Stichting het Limburgs Landschap en Stichting IKL]. In drie provincies (Noord-Holland, Overijssel en Brabant) zijn de Landschapsbeheerstichtingen en de provinciale Landschappen gefuseerd en vormen één werkorganisatie
 
 LNL logoRGB
 

Er op uit