• April Cottessen2

  Geleend van onze kinderen

 • April Eijsder Beemden

  Lees het landschap

 • April Cottessen1

   

   

   

   

   

   

  Dicht bij de mens, dicht bij de natuur

 • April Beeselsbroek

   

   

   

   

   

  Landschap, meer dan natuur alleen

 • April Cottessen

  Landschap, meer dan natuur alleen

Start stikstof-reductie NU

woensdag, 02 oktober 2019

 

De natuur gaat naar de knoppen: start stikstof-reductie NU!

Als we in Nederland niet NU een serieus begin maken met stikstof-reducerende maatregelen, gaat veel biodiversiteit definitief verloren en holt de kwaliteit van het landelijk gebied verder achteruit. Veel schade is reeds aangericht: soorten verdwijnen, landschappen verarmen, het milieu vervuilt. De schade aan de natuur leidt tot verwoestijning van ons buitengebied. 

Het rapport van de Commissie Remkes maakt veel los. Voorgestelde maatregelen in de landbouw leiden tot politieke opwinding. Boze boeren vragen om waardering, en terecht: niet de boeren zijn ‘schuldig’, als maatschappij hebben we gekozen voor het huidige landbouwsysteem. Als maatschappij moeten we het dus ook oplossen. Dat vraagt overigens ook om boerenleiderschap gericht op samenwerking; niemand is gebaat bij polarisatie.

Die politieke complexiteit neemt niet weg dat het voor de natuur ‘uur U’ is. De overmaat aan stikstof-uitstoot de afgelopen jaren, heeft desastreuze gevolgen voor de biodiversiteit en ons landschap. Onze hoogvenen, heides, bossen en duinen, en de daar levende planten, paddenstoelen, vlinders, vogels en bomen lijden iedere dag. Minder stikstof door minder vee, en schoner transport en industrie is niet ‘welkom’, het is heel hard noodzakelijk. Ga eens kijken op de vergrassende heide in de Bakkeveense Duinen, in de verruigde veenmosrietlanden van de Alde Feanen, de verdwijnende grijze duinen van Ameland. Of ga eens naar het bos: op zandgronden spoelen mineralen uit en treedt ammonium-vergiftiging op, met eikensterfte tot gevolg. Jeneverbessen kiemen niet meer als gevolg van de overmaat aan stikstof. Hoogveenmos verdwijnt. Invasieve exoten rukken op. Sperwers verliezen spierkracht, mezen worden met gebroken pootjes in hun nest aangetroffen. Etc., etc.

Genoemde voorbeelden betreffen de natuur, maar stikstof is uiteraard een knelpunt voor de gehele maatschappij: de kwaliteit van lucht, (drink)water, bodem, onze leefomgeving, is ernstig in het gedrang. Oplossing van dat probleem vraagt dan ook om een brede aanpak.

LandschappenNL pleit daarom voor:

 • een generieke reductie, over alle stikstof-uitstotende sectoren
 • een gebiedsgerichte en integrale aanpak, met name rond Natura2000-gebieden
 • een ‘warme transitie’ van de landbouw (uitkoop, extensivering)
 • de onverminderde inzet op herstelmaatregelen in bestaande natuur.

Maar bovenal pleiten we voor actie NU; we kunnen ons als BV Nederland niet permitteren nog langer te wachten met ingrijpen. Niet wegkijken dus, geen geitenpaadjes meer, maar concrete acties, gestut door adequate en robuuste wet- en regelgeving. Alarmfase Rood.

Zie ook het persbericht van LandschappenNL over het rapport van de Commissie Remkes: https://www.landschappen.nl/nieuwsbericht/reactie-op-rapport-commissie-remkes

 

Er op uit